Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


ВНАТРЕШНА / МИНИ РЕВИЗИЈА

Внатрешната ревизија им обезбедува на менаџерите постојан извор на информации за постоечката контрола на друштвото. Со мерење на перформансите, евалуација на резултатите и препораки за корективни акции, внатрешната ревизија може да биде корективен инструмент на друштвото за постигнување на поставените цели.

Внатрешната ревизија има систематски приод кој опфаќа оценка на ризици и евалуации за:

  • Постигнување на стратегиски бизнис цели
  • Осигурување на точност на  финансиски и сметководствени информации
  • Основни средства на фирмата
  • Усогласеност со важечка легислатива