Финансиски услуги

  • Се што очекувате од водечка фирма во областа на финансиски услуги, даноци и сметководството; Сигурност, Пристапност, Проактивност.

  • ОДЛИЧНИТЕ ЛУЃЕ СЕ ОСНОВАТА НА НАШИОТ БИЗНИС ! НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СЕ СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕНИ ЗА РАЗГОВОР СО ВАС !


ФИНАНСИСКИ КОНТРОЛИНГ

Финансиски контролинг е клучна стручна помош на менаџментот преку кој континуирано се зголемува ефикасноста и ефективноста во управувањето а со тоа и способноста за промени внатре и надвор од претпријатието.

Финансиски контролинг вклучува низа анализи и извештаи, наменски дизајнирани за секоја компанија, преку кои менаџментот јасно и недвосмислено може да ја увиди моменталната состојба на компанијата, нејзините слаби страни и нејзините предности. 

КОНТРОЛИНГОТ се врши по сертифицирани програми на ICV ( Internationaler Controller Verein).

 Некои од позначајните анализи и извештаи за клиентите се:

  • Финансиска анализа со показатели
  • АБЦ анализа на купци и побарувања